.

NABÓR NA STANOWISKO GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO

Informacja o naborze na stanowisko Głównego Księgowego w Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Marii Dąbrowskiej w Choszcznie

Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w im. Marii Dąbrowskiej w Choszcznie

przy ul. Wolności 13 ogłasza nabór na stanowisko

GŁÓWNY KSIĘGOWY

w wymiarze 0,5 etatu na podstawie umowy o pracę.

 1. Niezbędne wymagania od kandydatów:

Osoba ubiegająca się o stanowisko Głównego Księgowego powinna spełniać zgodnie
z art. 54 ust. 2 ustawy o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 869 t. j.) następujące wymagania:

 1. ma obywatelstwo państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym;
 2. ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych;
 3. nie była prawomocnie skazana za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe;
 4. posiada znajomość języka polskiego w mowie i piśmie w zakresie koniecznym
  do wykonywania obowiązków głównego księgowego;
 5. spełnia jeden z poniższych warunków:

a) ukończyła ekonomiczne jednolite studia magisterskie, ekonomiczne wyższe studia zawodowe, uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe i posiada co najmniej 3-letnią praktykę w księgowości,

b) ukończyła średnią, policealną lub pomaturalną szkołę ekonomiczną i posiada co najmniej 6-letnią praktykę w księgowości,

c) jest wpisana do rejestru biegłych rewidentów na podstawie odrębnych przepisów,

d) posiada certyfikat księgowy uprawniający do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych albo świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, wydane na podstawie odrębnych przepisów.

II.        Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 • Opracowanie projektu planu finansowego Biblioteki;
 • Organizowanie, nadzorowanie i prowadzenie prac w zakresie działalności finansowej;
 • Prowadzenie obsługi księgowej i kasowej Biblioteki;
 • Realizacja wydatków i ich ewidencja;
 • Prowadzenie kartotek osobowo-płacowych i ich wypłat;
 • Obsługa wydatków i przychodów;
 • Dokumentacja finansowa przybytków i ubytków materiałów bibliotecznych
  oraz zakupionego sprzętu;
 • Uzgadnianie wartości majątku Biblioteki;
 • Kontrola prawidłowości wykorzystania środków finansowych;
 • Nadzorowanie i sprawdzanie prawidłowości sporządzonych dokumentów i dokonanych operacji gospodarczych;
 • Prowadzenie spraw kadrowych, czuwanie nad należytym zabezpieczeniem dokumentów kadrowych:
 • Opracowanie sprawozdań z wykonania budżetu oraz sporządzanie zbiorczej sprawozdawczości Biblioteki;
 • Prowadzenie dokumentacji statystycznej Biblioteki;
 • Odpowiedzialność za inwentaryzacje Biblioteki;
 • Współpraca ze Skarbnikiem Gminy i Powiatu
 1. Warunki pracy:
  1. Miejsce pełnienia obowiązków: Miejska Biblioteka Publiczna im. Marii Dąbrowskiej w Choszcznie.
  2. Zatrudnienie w wymiarze 0,5 etatu.
  3. Rodzaj umowy: umowa na czas określony od dnia 1 października 2020 r.,
   z możliwością zawarcia kolejnej umowy na czas nieokreślony.
 2. Wymagane dokumenty:
  1. Życiorys.
  2. List motywacyjny z podanym numerem oferenta.
  3. Kopie dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje.
  4. Inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach.
  5. Oświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie.
  6. Zaświadczenie o stanie zdrowia.

3. Miejsce i termin składania dokumentów:

Miejska Biblioteka Publiczna w im. Marii Dąbrowskiej w Choszcznie

ul. Wolności 13

73-200 Choszczno

od poniedziałku do piątku w godz. 900-1500.

Wymagane dokumenty: list motywacyjny, szczegółowe CV wraz z uwzględnieniem przebiegu dotychczasowej kariery zawodowej, powinny być opatrzone klauzulą:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu rekrutacji zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)”.

                                                  Dyrektor MBP w Choszcznie

                                                    Anna Lewicka

Total Page Visits: 1324 - Today Page Visits: 4