RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych), (Dz. Urz. z 04.05.2016 r. UE L119, s.1 do 88), dalej RODO, informuję, że:

 • Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejska Biblioteka Publiczna im. Marii Dąbrowskiej w Choszcznie, (73-200) Choszczno, ul. Wolności 13, zwana dalej Administratorem,
  w imieniu której działa Dyrektor Biblioteki;

Aby skontaktować się z nami, wyślij wiadomość pod wyżej wskazany adres lub w formie elektronicznej na e-mail: dyrektor@mbpchoszczno.pl lub zadzwoń pod numer tel. 95 765 22 39;

2) Dane kontaktowe do inspektora ochrony danych: Dariusz Florek, kontakt pod adresem poczty elektronicznej e-mail: iod@ordonotitia.pl;

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:

 1. realizacji i wypełniania obowiązku prawnego ciążącego na Bibliotece na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO, tj. obsługi przez administratora czytelników i innych osób korzystających
  z usług Biblioteki w zakresie wypełniania obowiązku wynikającego z przepisów o działalności kulturalnej, w tym działalności bibliotek;
 2. realizacji i wykonywania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy, na podstawie art. 6 ust. 1 lit b) RODO;
 3. przetwarzania danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów za zgodą osoby, której dane dotyczą, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) i art. 9 ust. 2 lit. a) RODO, np.
  w celu udziału osób, dorosłych i dzieci, których dane dotyczą w realizacji imprez, konkursów
  i zajęć organizowanych w Bibliotece, w których udział osób, których dane dotyczą jest dobrowolny, w celu upowszechniania wizerunku tych osób w mediach, w tym społecznościowych i na stronie internetowej, które Biblioteka wykorzystuje do promocji swej działalności;
 4. ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą, lub innej osoby fizycznej, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. d) i art. 9 ust. 2 lit. c) RODO, np. w celu zapewnienia rezerwacji zamówionych książek lub w związku z udzieleniem pierwszej pomocy osobom, której dane dotyczą;
 5. wykonywania zadania realizowanego w interesie publicznym, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e) i art. 9 ust. 2 lit. g) RODO, np. w związku z organizacją działalności statutowej, nie określonej przepisami prawa lecz realizowanej ze względu na ważny interes publiczny, obowiązkiem realizacji dochodzenia roszczeń związanych ze zwrotem wypożyczonych książek i podpisanych zobowiązań czytelniczych;
 6. przetwarzania danych osobowych w sposób oczywisty upublicznionych przez osobę, której dane dotyczą, na podstawie art. 9 ust. 2 lit. e) RODO, np. publikacja danych autora lub innej osoby wykonującej świadczenia na rzecz Biblioteki w ramach jej statutowej działalności, tj. opracowania zbiorów, upowszechniania czytelnictwa, promocji czytelnictwa czy innej działalności kulturalnej;
 7. niezbędnym dla ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń wynikających ze zobowiązań, na podstawie art. 9 ust. 2 lit. f) RODO, np. roszczeń finansowych względem czytelników, wynikających z naliczonych opłat i kar lub kontraktowych, w celu rozliczeń zawartych umów z kontrahentami Biblioteki;
 8. niezbędnym do celów archiwalnych w interesie publicznym i celów statystycznych zgodnych z art. 89 ust. 1 RODO, na podstawie prawa Unii lub państwa członkowskiego, które są proporcjonalne do wyznaczonego celu, nie naruszają istoty prawa, do ochrony danych osobowych i przewidują odpowiednie, konkretne środki ochrony praw podstawowych
  i interesów osoby, której dane dotyczą, na podstawie art. 9 ust. 2 lit. j) RODO, np. w celu realizacji obowiązku wynikającego z przepisów dotyczących obowiązków archiwalnych
  i statystycznych.

4) odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą:

 1. organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;
 2. organy władzy publicznej i podmioty współpracujące w zakresie realizacji zadań statutowych Biblioteki, w celu promocji jej działalności czytelniczej, kulturalnej, naukowej i informacyjnej w mediach, w tym internetowych, nie będących pod zarządem Biblioteki;
 3. inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Biblioteką przetwarzają dane osobowe dla których administratorem danych jest Biblioteka, w imieniu której działa Dyrektor Biblioteki, np. w przypadku czytelników: z podmiotami świadczącymi usługi umożliwiające i ułatwiające elektroniczną i informatyczną obsługę zadań Biblioteki, wynikających z przepisów prawa bibliotecznego i organizacji działalności kulturalnej oraz przepisów statystycznych (np. Firma Sokrates Software z Poznania – dostarczyciel oprogramowania SOWA Marc 21),
 4. osoby fizyczne, które uczestniczą w imprezach organizowanych przez Bibliotekę bądź korzystają z informacji zawartych na stronie internetowej Biblioteki, profilu serwisu społecznościowego Biblioteki, w mediach lokalnych, regionalnych i ogólnokrajowych – przekazywanych tam na podstawie prawa prasowego.

5) Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej w ramach korzystania przez Miejską Bibliotekę Publiczną im. Marii Dąbrowskiej w Choszcznie z usług profilu serwisu Facebook na podstawie zgody, wyrażonej
w sposób dobrowolny, konkretny, świadomy i jednoznaczny jako okazanie woli w formie oświadczenia lub wyraźnego działania potwierdzającego, przyzwalającego na przetwarzanie danych osobowych na profilu „Facebook Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Marii Dąbrowskiej
w Choszcznie”, w celach promujących wydarzenia kulturalne i czytelnicze Biblioteki i uczestnictwo
w tych wydarzeniach przez osoby, której dane dotyczą, ze szczególnym uwzględnieniem praw osób,
w tym dzieci;

W związku z wymianą danych w wymiarze globalnym, zarówno wewnętrznie pomiędzy firmami Meta, jak i zewnętrznie z partnerami i podmiotami Mety na całym świecie (informacje i dane kontrolowane przez Meta Platforms Ireland Limited są przekazywane lub przesyłane do Stanów Zjednoczonych lub innych krajów spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego, na terenie którego obowiązują przepisy RODO, lub też mogą być przechowywane albo w inny sposób przetwarzane do celów opisanych w zasadach Facebooka, regulaminie Facebooka, regulaminie serwisu Instagram oraz do działania na skalę światową i dostarczania użytkownikom usług – dostęp: https://pl-pl.facebook.com/about/privacy).

Może Pan/ Pani uzyskać kopię danych osobowych zawartych na Profilu Facebook Biblioteki przekazywanych do państwa trzeciego zgodnie z opisanymi Zasadami dotyczącymi danych serwisu Facebook (dostęp: https://pl-pl.facebook.com/about/privacy) lub bezpośrednio po zalogowaniu się do serwisu Facebook i przejściu do profilu Facebook Biblioteki.

6) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres:

 1. niezbędny do realizacji celów zgodnie z przepisami prawa, w tym instrukcją kancelaryjną lub wewnętrznymi regulacjami administratora, a po tym okresie przez czas oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa;
 2. do czasu wyłonienia zwycięzcy konkursu i rozliczenia tego konkursu;
 3. do czasu zakończenia rozliczeń statystycznych i budżetowych;
 4. przez okres dwóch lat od ostatniej obsługi czytelnika i jego całkowitym rozliczeniu się
  z Biblioteką, po zakończeniu okresu sprawozdawczego roku, w którym po raz ostatni czytelnik był obsłużony.

7) posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, a nie na podstawie przepisów uprawniających administratora do przetwarzania tych danych;

8) ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO);
w następujący sposób:

 • Listownie: Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, Stawki 2, 00-193 Warszawa;
 • Przez elektroniczną skrzynkę podawczą dostępną na stronie: https://www.uodo.gov.pl/pl/p/kontakt;
 • Telefonicznie: (22) 531 03 00;

9) podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest:

 1. wymogiem dobrowolnym, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody pozyskanej od osoby lub opiekuna prawnego osoby, której dane dotyczą w myśl art. 6 ust. 1 lit. a), art. 9 ust. 2 lit. a);
 2. wymogiem obowiązkowym, gdy przesłanką przetwarzania danych osobowych jest zawarta umowa, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub gdy do podjęcia działań w związku z przygotowaniem umowy jest żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem tej umowy w myśl art. 6 ust. 1 lit. b) RODO;
 3. wymogiem ustawowym, gdy przesłanką przetwarzania danych osobowych jest przepis prawa w myśl art. 6 ust. 1 lit. c), d) i e) oraz art. 9 ust. 2 lit. b), c), e), f), g) oraz j).

Jest Pan/Pani zobowiązana do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych może być naruszenie przepisów prawa, odmowa ze strony Biblioteki obsługi czytelniczej, bądź odmowa uczestnictwa w organizowanej imprezie, zajęciach itp., odmowa zawarcia umowy.

10) Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.

Ponadto zgodnie z art. 14 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia, informuję, że:

11) W związku z gromadzeniem Pani / Pana danych z innego źródła niż od osoby, której dane dotyczą, informuję, że administrator gromadzi Pani / Pana dane osobowe zwykłe, a w przypadku dochodzenia lub obrony roszczeń – również dane szczególnie chronione.

12) Źródłem danych  zwykłych, gromadzonych nie od osób, których dane dotyczą są:

podmioty współpracujące z Biblioteką (ośrodki kultury, szkoły, uczelnie, przedszkola, biblioteki, muzea, fundacje i stowarzyszenia, samorządy terenowe itp.) na podstawie przepisów prawa umów  i porozumień przekazują dane osobowe, których są administratorami, w zakresie i w celu realizacji zadań, do których są zobligowani przepisami prawa, umowami lub porozumieniami o współpracy, na podstawie których promują czytelnictwo, realizują działalność informacyjną i upowszechnianie kultury;

Total Page Visits: 1711 - Today Page Visits: 1