.

KONKURS NA PREZENTACJĘ MULTIMEDIALNĄ

Ogłaszamy konkurs na prezentację multimedialną pt. „Maria Dąbrowska i jej związki z Choszcznem”.  Ma on charakter indywidualny i jest skierowany do młodzieży licealnej. Na prace czekamy do 15 listopada 2019 roku. Oczywiście na uczestników czekają atrakcyjne nagrody.

Regulamin konkursu na prezentację multimedialną „Maria Dąbrowska i jej związki z Choszcznem”

I. Organizator
Miejska Biblioteka Publiczna im. M. Dąbrowskiej w Choszcznie.

II. Cele konkursu
· popularyzacja życia i twórczości patronki MBP w Choszcznie

· umożliwienie młodzieży wypowiedzi na temat pisarki w artystycznej formie

· rozwijanie umiejętności posługiwania się technologią informacyjną

· kształtowanie umiejętności selekcji potrzebnych informacji

· wdrażanie do korzystania z różnorodnych źródeł informacji z poszanowaniem praw autorskich

III. Uczestnicy

Konkurs ma charakter indywidualny. Skierowany jest do młodzieży licealnej.

IV. Warunki Konkursu

1. Przedmiotem konkursu jest przygotowanie prezentacji multimedialnej pod hasłem „Maria Dąbrowska i jej związki z Choszcznem”

2. Sposób przeprowadzenia konkursu:

Prezentacja zgłoszona do konkursu powinna być wykonana w programie PowerPoint (pakiet programu Microsoft Office) bądź w programie Impress (pakiet OpenOffice) i zapisana w formacie umożliwiającym otwarcie jej bezpośrednio w w/w programach. Jako nazwę plików należy wpisać swoje nazwisko i imię. W prezentacji powinny być zawarte informacje o wykorzystywanych materiałach źródłowych oraz o autorach pracy (na ostatnich slajdach prezentacji). Praca powinna zawierać minimum 20 slajdów.

3. Komisja najwyżej oceni prace, które:

· temat ujęły w sposób interesujący i przyciągający uwagę oraz w zgodzie z  hasłem przewodnim konkursu

· charakteryzują się oryginalnym ujęciem tematu i ciekawymi przemyśleniami,

· zredagowane są językiem zrozumiałym dla jak najszerszego grona osób,

· mają walory edukacyjne i popularyzacyjne.

   Komisja zwróci także uwagę na:

· ogólne wrażenie estetyczne, oprawę graficzną i efekt wizualny,

· samodzielność pracy,

· zawartość prezentacji,

· przejrzystość,

· techniczną poprawność wykonania

4. Uczestnik konkursu, składając swój podpis na karcie zgłoszenia, oświadcza, że pracę wykonał samodzielnie, posiada pełnię praw autorskich do prezentacji i przenosi je nieodpłatnie na Organizatora w zakresie niezbędnym do jego publikacji i/lub innego rozpowszechniania oraz wyraża zgodę na przetwarzanie i udostępnianie swoich danych osobowych: imię, nazwisko, – Ustawa o ochronie danych osobowych z dn. 29 sierpnia 1997 roku, Dz. U. Nr 133, poz. 833, z późniejszymi zmianami.

5. Na uczestników konkursu czekają atrakcyjne nagrody, dyplomy oraz zaświadczenia skierowane do nauczycieli  j. polskiego i informatyki z wnioskiem o uwzględnienie aktywności przy ocenianiu.

6. Prace konkursowe na płytach CD lub DVD wraz z kartą zgłoszenia (wzór na odwrocie) należy składać lub nadsyłać w terminie do 15.11.2019 r. na adres:

Miejska Biblioteka Publiczna
ul. Wolności 13
73-200 Choszczno

7. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi na przełomie XI/XII 2019. O dokładnym terminie wręczenia nagród, połączonego z prezentacją najlepszych prac konkursowych uczestnicy zostaną powiadomieni poprzez e-mail.

Uwagi końcowe:

1. Zgłoszenia niekompletne, niezgodne z regulaminem, nadesłane po terminie, zniszczone nie będą rozpatrywane

2. Decyzja komisji oceniającej jest nieodwołalna.

3. Nadesłane prezentacje nie będą zwracane i pozostaną w zbiorach biblioteki

4. Najciekawsze prace umieszczone zostaną na naszej stronie internetowej.

5. Zgłoszenie pracy na konkurs oznacza akceptację niniejszego regulaminu

Wszystkie informacje o konkursie dostępne są na naszej stronie internetowej: www.mbpchoszczno.pl i pod nr tel. 0-95 765 24 36 (Halina Kluczewska, Ewa Zajkowska)

Udział w konkursie następuje z chwilą dostarczenia podpisanej prezentacji wraz z kartą zgłoszenia wg wzoru na odwrocie: (wzór również na stronie www.mbpchoszczno.pl)

Total Page Visits: 2667 - Today Page Visits: 1